مصاحبه مهندس حسین قدمگاهی در مورد ضد یخ در خبرگزاری های مختلف

مصاحبه با خبرگزاری ایسنا

بازتاب گسترده مصاحبه جامع مهندس حسین قدمگاهی مدیر توسعه، فروش و بازرگانی ضد یخ توسکا در رسانه های مختلف داخلی و خارجی، مصاحبه مهندس حسین قدمگاهی به دلیل جامع بودن تا امروز در رسانه های مختلف با ابعادی بسیار وسیع منتشر شده است: در ذیل لیستی از چندین خبرگزاری و پایگاه خبری که این مقاله را […]