مواد اولیه مرغوب


با توجه به اهمیت و نقش کیفیات مواد اولیه در ارتقای سطح کیفی ضد یخ تولید شده و بنا به اهداف بلند مدت و انگیزه رقابت در عرصه های بین المللی شرکت جبال شیمی در تولید ضد یخ توسکا، مدیران و کارشناسان این شرکت با قرارداد و خرید مونو از پتروشیمی شاهزند اراک و پتروشیمی مارون که استانداردهای مونوی این دو پتروشیمی صادراتی بوده و در صنایع مختلف کاربرد دارند را جهت استفاده در محصولات و ضد یخ های این شرکت انتخاب نموده است.

بازگشت به صفحه اصلی ضد یخ توسکا