افتخارات و استانداردها


دریافت معتبرترین استاندارد جهان، استاندارد GS1 اتحادیه اروپا

.

اخذ تمامی استاندارد های کشور

.

پاس نمودن تمامی آزمایش های زیست محیطی و مرغوبیت در بالاترین سطح

استاندارد