آشنایی با اعضای سازمان

دکتر سید محمد بابازاده

معاونت بازرگانی

دکتر سید رضا قدمگاهی

مدیر عامل شرکت تولید ضد یخ توسکا

مهندس سید حسین قدمگاهی

مدیر توسعه، فروش و بازاریابی