رئیس هیئت مدیره هلدینگ جبال شیمی ایرانیان
رئیس هیئت مدیره هلدینگ جبال شیمی ایرانیان
دکتر سید رضا قدمگاهی
سرکار خانم دکتر مریم حدادی
مدیر عامل هلدینگ جبال شیمی ایرانیان
مدیر عامل هلدینگ جبال شیمی ایرانیان
مدیر کل فروش و بازاریابی هلدینگ جبال شیمی ایرانیان
مدیر کل فروش و بازاریابی هلدینگ جبال شیمی ایرانیان
خانم مهندس مونا سادات قدمگاهی
مهندس سید حسین قدمگاهی
مدیر کل فروش و بازاریابی هلدینگ جبال شیمی ایرانیان
مدیر کل فروش و بازاریابی هلدینگ جبال شیمی ایرانیان